Rólunk

A DRD Ügyvédi Társulás a jogi szolgáltatások széleskörű piacán kívánja segíteni meglévő és jövőbeni ügyfeleit, az ügyvédi hivatás alapvető kritériumait jelentő magas szakmai színvonal és etikai normák messzemenő tiszteletben tartása mellett. Társulásunk elsősorban azon ügyfelek részére nyújthat megfelelő jogi támogatást, akik a magas szakmai elvárások mellett gyorsaságot, rugalmasságot, ügyfélközpontúságot és mindemellett versenyképes szolgáltatási díjakat keresnek, elsősorban a polgári-, gazdasági-, kereskedelmi és közbeszerzési jog területén.

Ügyvéd

Szolgáltatások

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) rendelkezéseinek megfelelően ügyvédi tevékenységünk körében ellátjuk megbízóink peres és peren kívüli képviseletét, jogi tanácsadást nyújtunk, szerződéseket, okiratokat és egyéb beadványokat szerkesztünk és jegyzünk ellen, valamint Ügyfeleink igényei szerint elvégzünk minden olyan egyéb tevékenységet, amelyre az Ügyvédi törvény lehetőséget biztosít.

Az Európai Unióval a vámintegráció kezdetétől a jelenlegi egységes európai kereskedelmi szabályozás terén nagy számban képviselt ügyek vitele, az elméleti háttér részletes és a gyakorlatban is kiforrott szakszerű ügyintézése a vámügyek területén. Korábban gépjármű importőrök és egyéb fogyasztási cikk - többek között élelmiszeripari termékek - külkereskedelmi alanyainak képviseletét láttuk el, napjainkban az ázsiai és észak-európai térségből árut behozó vállalkozások jogi érdekérvényesítését végezzük.

A származási szabályok és az áru besorolás magas szintű ismeretével szakszerű jogi munka végzés és jogi tanácsadás képezi fő feladatunkat ezen jogterület esetében. Hazánk legnagyobb vámügynökségével együttműködve jogi támogatást nyújtunk ügyfeleink importtevékenységéhez, és a Vámkódex által szabályozott valamennyi vámeljárás lebonyolításának jogi háttérmunkáit is elvégezzük.

Az adójog területén a vállalkozásokat érintő szabályok naprakész ismerete és az adó optimalizálás jogtechnikai felépítése. Ezen túlmenően ellátjuk ügyfeleink képviseletét az adóhatóság előtti eljárásokban, valamint a közigazgatási bíróság előtti jogorvoslatok során.
Ezen a jogterületen irodánk a régió egyik vezető - élet-, és baleset, valamint vagyonbiztosítást nyújtó - biztosítási alkusz társaságának hosszú évek óta látja el állandó jogi képviseletét.

Mindezen felül ügyfeleink - akik között biztosító társaságok és biztosítottak, valamint károsultak egyaránt szerepelnek - legmegfelelőbb képviseletének záloga, munkatársaink teljes körű felkészültsége a biztosítási jog területén, így kiemelten a vagyon- és felelősségbiztosítás, élet- és betegbiztosítás, és a társadalombiztosítás (különösen a munkaviszonnyal összefüggő esetek) területén.

Az Ügyvédi Társulásunkban tevékenykedő jogászok gondoskodnak arról, hogy a hozzánk forduló ügyfelek teljes körű tájékoztatást és jogi segítséget kapjanak a különböző biztosítási eseményekhez kapcsolódó jogaik, érdekeik érvényesítéséhez.
Több éves tapasztalatot szereztünk az egészségüggyel kapcsolatos joganyag világában is, több egészségügyi szolgáltató társaság képviseletét ellátva. Ezen a jogterületen elsősorban a hatósági engedélyezési eljárásokban, az OEP finanszírozási kérdésekben, kórházakkal való tárgyalások és szerződéskötések során, valamint közbeszerzési eljárásokban képviseltük Ügyfeleinket.

A szakterület ismerője:
dr. Dóczi Tamás
A közelmúltban számos jogszabályi- és egyéb változás érintette az építőipart szabályozó területet. Kollegáink naprakészek az építőiparban működő ügyfeleinket érintő valamennyi kérdésben, így mind megrendelői, mind fővállalkozói, mind alvállalkozói pozícióban tevékenykedő társaságok jogi képviseletét látják el a magánberuházások és állami-, önkormányzati szférából érkező megrendelések esetében. Az Ügyvédi Társulásunkban tevékenykedő jogászok gondoskodnak arról, hogy az ügyfelek megfelelő jogi tanácsot kapjanak engedélyezési eljárásokban, fedezetkezelő közreműködésével folyó beruházások során, az egyes vállalkozási szerződések megszövegezése kapcsán; kollégáink mind a projekt előkészítő időszakban, mind a kivitelezés során, illetve a jótállási, valamint szavatossági igények érvényesítése vonatkozásában szakszerűen látnak el jogi képviseletet.
Ügyfeleink részére vállaljuk belföldi- és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási (keret)szerződések szerkesztését, véleményezését, valamint a kapcsolódó jogvitákban peres és peren kívüli képviseletüket. Tevékenységünk kiterjed továbbá a speciális küldeményekkel kapcsolatos jogi tanácsadásra, képviseletre.előkészítő időszakban, mind a kivitelezés során, illetve a jótállási, valamint szavatossági igények érvényesítése vonatkozásában szakszerűen látnak el jogi képviseletet.
A tanácsadás célja, hogy a tanácsadást igénybe vevő szervezet a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, hatékonyan, gazdaságosan, eredményesen működjék. Az emberi és anyagi erőforrások feltárásához és gazdaságos működtetéséhez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatás folyamatos kapcsolattartás útján valósul meg.

A tanácsadó ezen tevékenysége keretében segítséget nyújt a szervezet döntéseinek meghozatalában. Részt vesz a szervezetek problémáinak feltérképezésében, a problémák megszüntetéséhez szükséges feladatok megfogalmazásában. Előkészítő dokumentációkat állít össze a döntési lehetőségek bemutatásához. Iránymutatást ad annak érdekében, hogy a szervezet a sajátosságok figyelembe vételével képes legyen meghozni a megfelelő döntéseket. Javaslatokat fogalmaz meg a döntések eredményes végrehajtása céljából. Vezetői, munkafolyamatba épített és egyéb belső ellenőrzési eljárások kialakítására, hatékony működtetésére irányuló intézkedések meghozatalát segíti elő.

Általános információkat nyújt a gazdasági környezetről, jogszabályi változásokról és lehetőségekről. Számviteli, pénzügyi információk, illetve a gazdálkodást érintő jogszabályok értelmezésében nyújt segítséget. A szervezet hatékonyságát biztosító dokumentációk készítésében vesz részt.
Kiemelkedő jelentőséggel kezeltünk és láttunk el jogi képviseletet lakóparkok, szállodák beruházása és egyéb ingatlanértékesítések területén. Az ingatlan beruházások megvalósulására irányuló cégeknek látjuk el jogi képviseletét, s a beruházás első jogi lépéseitől kezdve a műszaki átadás-átvételig végigkísérjük a folyamatot, illetve akár a jótállási, szavatossági idő keretében fellépő jogi problémák megoldásáig.

A társasházakra vonatkozó, folyamatosan változó jogi környezetben látjuk el nem csak a társasházak alapításához kapcsolódó komplex társasházi jogi és építési jogi lebonyolítást, de már meglévő társasházak részére is folyamatos jogi segítséget nyújtunk a törvényes működés, a követelések hatékony kezelése érdekében, vagy éppen tetőtérkialakításhoz, közös tulajdont érintő albetétesítéshez kapcsolódó alapító okirat módosítás során.

Az ingatlanpiac jelenlegi viszonyai között a rendszeres ügymenet részét képezik banki finanszírozású, teherkiváltással, ingatlan-cserével vegyes adásvételi ügyletek lebonyolítása, melynek során a pénzintézetekkel való közvetlen kapcsolattartással segítjük elő ügyfeleink számára a legmegfelelőbb szerződéses konstrukció kialakítását.
Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő, legperspektívikusabb kereskedelmi és információs felülete az internet világa, amely folyamatosan új kihívás elé állítja az érvényesülni kívánó kereskedelmi és közvetítő vállalkozásokat. Átfogó e-kereskedelmi szabályozási koncepció híján jelenleg egy webáruház reklám is, szolgáltatás is, csomagküldés is egyben. Megjelentek olyan új atipikus szerződések, mint az advert és affiliate megállapodások, sajátos reklám és közvetítői szerződések. Az ilyen ügyletek során a közreműködő ügyvédnek kevés támpontot nyújt a hiányos jogi szabályozás, az ügyfelek védelme érdekében kreatív módon, a legkülönbözőbb egyedi igényekhez igazodva kell kialakítani egy-egy weboldal jogi hátterét, szerződéses konstrukcióit. Ugyanakkor az elektronikus felületen megjelenő cégeknek számtalan jogi előírásnak kell megfelelniük, melyből csak a legfontosabbakat tartalmazza az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az Európai Unió vonatkozó irányelvének szabályaira épülő, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (11.5.) Korm. rendelet. Magyarország egyik legnagyobb szálláskereső portálja és más internetes vállalkozások jogi képviseletét ellátva szerzett széleskörű tapasztalatokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.
A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a számviteli beszámoló a hatályos jogszabályok előírásai szerint került-e összeállításra. Végeredménye a független könyvvizsgálói jelentés, amelyben a könyvvizsgáló a beszámolót készítő szervezet vagyoni, pénzügyi helyzetéről és a működés eredményéről mond véleményt.

Könyvvizsgálói szolgáltatást vállalkozások, költségvetési szervek és egyéb szervezetek jogszabályban szereplő feltételek fennállása esetén kötelesek igénybe venni. Ezen feltételek hiányában is létrehozható könyvvizsgálatra irányuló jogviszony. Könyvvizsgálói megbízást a megfelelő képzettséggel, tapasztalatokkal és könyvvizsgálói kamarai tagsággal rendelkező könyvvizsgáló személlyel, illetve könyvvizsgáló társasággal lehet kötni. A könyvvizsgáló a tevékenységére vonatkozó jogszabályokban és a könyvvizsgálati standardokban foglalt követelmények betartása mellett köteles tevékenységét végezni.

A könyvvizsgálók által nyújtott egyéb szolgáltatások közé tartoznak a nem törvényi kötelezettség alapján igénybe vehető számviteli szolgáltatások. Ilyenek különösen a könyvvezetés, a számviteli beszámolók és egyéb pénzügyi kimutatások összeállítása, pénzügyi kimutatások átvilágítása, belső ellenőrzések lefolytatása, állami ellenőrzési szervek tevékenységében való részvétel.
A Társulás egyes tagjai és munkatársai kiemelkedő elméleti és gyakorlati közbeszerzési tapasztalattal rendelkeznek, amely által lehetővé vált Ügyvédi Társulásunk részére, hogy valamennyi eljárási rezsimbe tartozó közbeszerzési eljárásban kiemelkedő szakértelemmel láthassuk el ügyfeleink jogi képviseletét az ajánlati felhívás, részvételi felhívás kiírásának kezdetétől annak műszaki teljesítésének lezártáig. Ügyvédi Társulásunkat rendszeresen felkérik a közbeszerzési eljárások során felmerülő jogorvoslati eljárások keretében történő képviseleti ellátással.
Az ország fővárosának számtalan épülete, egész utcák, múlt századi patikák, egyéb üzlethelyiségek berendezései képezik védett kulturális örökségünk értékeit, melyekkel való felelős bánásmód, a hasznosítás, funkcióváltás kérdései a részletes jogszabályi előírások gyűrűjében nem nélkülözhetik a közreműködő jogi tanácsadást, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal való kapcsolattartást. E jogterületen ellátjuk társaságok jogi képviseletét műemlékvédelmi ügyekben, építési engedélyezési eljárásokban, jogorvoslati eljárásokban a műemlékvédelmi hatóság, illetve bíróságok előtt.
A Társulás mind munkáltatói, mind munkavállalói képviseletet ellát. Ügyfeleink között a gazdasági élet jelentős szereplői is megtalálhatók, így a kollektív munkajog világa sem ismeretlen számunkra. Tevékenységünk kiterjed különösen a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos iratok előkészítésére, véleményezésére (rendes, rendkívüli felmondás, közös megegyezés esetén), a kollektív szerződések véleményezésére, előkészítésére, felperesi, alperesi jogi képviselet ellátására, jogi állásfoglalások készítésére egyedi munkajogi ügyekben, munkaszerződések készítésére.
Ügyvédi Társulásunk több hazai nagyvállalat, kis- és középvállalkozás állandó jogi képviseletét látja el, amely keretében sokféle típusú szerződés és egyéb okirat előkészítésében, szerkesztésében, véleményezésében veszünk részt annak érdekében, hogy ügyfeleink üzleti döntéseit jogi szaktudásunkkal erősítsük meg. Ügyvédi Társulásunk magas szintű perképviseleti tapasztalattal rendelkezik mind a rendes bíróságok és mind választottbíróságok előtti képviselet ellátása terén.
Az elmúlt időszakban részt vettünk az egyik legnagyobb magyarországi privatizációs eljárásban, a nyertes pályázó megbízásából. A privatizációs eljárás kezdeti szakaszától a folyamat részesei lehettünk, elvégeztük az adatszoba iratainak áttekintését és a társaság jogi átvilágítását. A nyertes pályázat eredményének kihirdetését követően elláttuk a befektetők magyarországi jogi képviseletét a befektetési tárgyalásokon, és a privatizációs szerződések aláírása során.
Ügyvédi Társulásunk jogi munkájában jelentős szerepet játszik a társasági jog, és az ahhoz kapcsolódó vállalati pénzügyi tanácsadás. Részt veszünk ügyfeleink egyszerűbb, a cégműködtetés következtében fellépő cégjogi változásainak, módosításainak jogi ügyintézésétől kezdve egészen a multinacionális vállalatok, és középvállalkozások életében fellépő cégfelvásárlások, és társaságok átalakulásának jogi ügyintézésében.
Ezen, a gazdasági élet serkentésével egyidejűleg folyamatosan előtérbe kerülő jogterület keretében Ügyvédi Társulásunk tagjai rendszeresen részt vesznek, hazai és nemzetközi konferenciákon annak érdekében, hogy ne csak a hazai, hanem az uniós joggyakorlat ismeretében hatékonyabban képviselhessék ügyfeleiket. A Gazdasági Versenyhivatal kiemelten kezeli a kartellezéssel, azaz a versenykorlátozó megállapodásokkal szembeni fellépést. Ezen belül is kiemelt ügycsoportot képeznek a közbeszerzéseket érintő, az építési, kivitelezési piacon működő vállalkozások közötti összejátszások feltárása. Ügyvédi Társulásunk a közéletet is foglalkoztató, kartell magatartás gyanúja miatt indult ügyekben is ellátta és ellátja ügyfeleinek jogi képviseletét. Mindezeken felül Ügyvédi Társulásunk képviseli ügyfeleit, az őket érintő összefonódások engedélyeztetési eljárásaiban, valamint az erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt indult versenyfelügyeleti eljárásokban is.

Kapcsolat


1051 Budapest, Sas utca 1. 2. emelet 1.
+36-1 354 1867
+36-1 354 1868
iroda@drd.hu